החל מיום 1.1.2014 חלים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל כללי תאגידי מים וביוב ( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011.

מטרת הכללים הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרום נזק למערכרת הביוב, לתהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

יובלי העמק מיישמת את הכללים בהתאם לתכנית הניטור שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה. בתכנית הניטור כלולים מפעלים ובתי עסק שונים ברחבי העמק אשר הינם בעלי פוטנציאל זיהום.

מפעלים/בתי עסק אלה, נדגמים אחת לרבעון או יותר. תדירות הדיגום והרכב הפרמטרים הנבדקים נקבעים בהתאם לסיווג העסק בצו רישוי עסקים עסקים ומוכתבים על פי תכנית הדיגום.

על פי הכללים, מפעל לא יזרים שפכים אסורים או חריגים למערכת הביוב ( הגדרה מדויקת עבור שפכים חריגים ואסורים ניתן למצוא בכללים).יישום הכללים עובד על פי עקרון "המזהם משלם". מפעל הבוחר להזרים שפכים חריגים אל מערכת הביוב הציבורית יחויב בתשלום המחושב על פי סימולטור שפורסם ע ידי רשות המים. יש לציין כי התשלום אינו מהווה הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה.

מעלים הכלולים בתכנית הניטור קיבלו דיווח בסוף שנת 2013, במכתב הוסבר למפעלים מהי מהות הכללים, מטרתם ואופן יישומם וכן פרמטרים העתידים להיבדק במפעל ותדירות הדיגום.

למידע נוסף לחץ כאן.