ספקי המים אחראים לספק מים ראויים לשתיה לצרכנים ביישובים.על מנת לעקוב אחר איכות המים מבוצעות בדיקות שונות באופן שוטף במערכות האגירה וההולכה של המים.

מטרת הבדיקות לוודא כי מסופקים מים באיכות מי שתיה על ידי בדיקה להיעדר חיידקים ומרכיבים כימיים..

הדיגום מתבצע בהתאם לתקנות בריאות העם התשע"ג 2013, בהן נקבעו הדרישות המינימליות להיקף הדיגום ותקני איכות המים.

החל מחודש ינואר2014  חברת יובלי העמק מבצעת את דיגום מי השתייה ביישובים בהם הינה ספקית המים: אחוזת ברק, סוועאד חמירה,מנשיה זבדה

 ובשני אזורי התעשייה:אלון תבור,שגיא 2000.

 בנוסף, מבצעת החברה שירותי דיגום לכלל יישובי המועצה ( מלבד גזית וכפר גדעון), בהתאם לתכנית הדיגום.במידה ומתגלה חריגה באחד הפרמטרים הנדגמים, באחריות ספק המים לדווח על כך למשרד הבריאות בזמן אמת, ולטפל באירוע מול כל הגורמים הרלוונטים.

בנוסף, על ספק המים חלה החובה לשקיפות ודיווח לציבור על איכות המים כך שכל אדם יוכל לדעת פרטים על איכות המים המסופקים לו עד שעון הצרכן.